“El centro escolar como un mejor espacio de aprendizaje”, un interesante proyecto de Design Thinking de 3º ESO

 

 

“El centro escolar como un mejor espacio de aprendizaje”, un interesante proyecto de Design Thinking de 3º ESO

Durante la última semana, los alumnos de 3° ESO que no viajaron a Inglaterra han estado realizando un proyecto de Design Thinking en el que se han propuesto hacer del centro escolar un mejor espacio de aprendizaje. Para ello, han creado la empresa ficticia TRES S.L. a través de la cual han desarrollado una serie de interesantes propuestas para mejorar el centro.

Tras una semana de intenso trabajo, hoy han expuesto sus ideas a la dirección académica de Secundaria en una presentación formal que ha incluido la entrega de todas las mejoras junto con el presupuesto para llevarlas a cabo.

Gracias a este proyecto los alumnos han desarrollado sus habilidades de emprendimiento, trabajo en grupo y han aplicado conocimientos de varias asignaturas de una manera divertida.

La dirección les ha dado la enhorabuena por su gran trabajo y no es para menos. Ahora solo queda esperar a que se haga una valoración de las propuestas y quizá podamos ver cómo se llevan a cabo algunas de ellas en breve.

D’OFICI: DISSENYADORS D’INTERIORS

 

D’OFICI: DISSENYADORS D’INTERIORS

Tancant el curs escolar, els alumnes de 3r de Secundària ens plantegen un recorregut pel món del disseny. En aquesta exposició exploren les diferents possibilitats que ens ofereixen dos estils arquitectònics oposats estèticament: el funcionalisme de l’escola alemanya Bauhaus i el Modernisme espanyol.
En el treball cooperatiu, han treballat les formes amb les línies, les textures i els colors, i s’han acostat a la representació de la perspectiva axonomètrica i l’ús del mòdul en les estructures modulars bidimensionals.
Cadires, taules, papers de paret, armaris i làmpares per a decorar els edificis per una part de Mies Van der Rohe i per l’altra de Gaudí.
Entreu a la Sala d’Exposicions de l’ESO. Teniu tot el mes de maig.
ESTEU CONVIDATS A VIAJAR PEL MÓN DEL DISSENY.

El nostre alumne Carlos Álvaro classificat per a la Fase Nacional de les Olimpíades d’Economia

 

 

El nostre alumne Carlos Álvaro classificat per a la Fase Nacional de les Olimpíades d’Economia

El passat 24 de març, quatre alumnes de 2n de Batxillerat varen presentar-se a les proves de la Fase Local de la Olimpíada de Economia que es van celebrar a la facultat d’ADE de la Universitat Politècnica de València.
Era una bona ocasió per a prendre contacte amb el món universitari, conèixer nous companys i professors dels molts col.legis del nostre voltant que hi participaven, a més de gaudir d’un matí dedicat a l’estudi d’una matèria com l’Economia.
Tot i que els nostres quatre alumnes són molt bons estudiants, l’objectiu no era guanyar si no gaudir de l’esdeveniment, i amb eixe plantejament anàvem.
Per això la nostra alegria ha sigut molt gran quan estos dies ens han comunicat de la Universitat de València que el nostre alumne Carlos Álvaro Peris ha quedat classificat entre els sis primers llocs d’entre més de trescents alumnes, la qual cosa li dóna l’opció de formar part d’un dels dos equips de tres alumnes cadascú que representaran a la UPV i a la Universitat de València en la Fase Nacional de l’Olimpíada. Serà el mes vinent de juny en acabar les PAU, i enguany estarà organitzada per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Santiago de Compostela per ser el 50 aniversari de la implantació dels estudis d’economia.
En aquest viatge, Carlos serà acompanyat pel seu professor, Cristóbal Martínez. A més a més, Carlos serà premiat amb un diploma acreditatiu més una important quantitat en metàl.lic que rebrà en un acte institucional que se celebrarà pròximament a la Borsa de València i que enguany (doble aniversari) serà especial per què l’Olimpiada complix 10 anys a València.
Sense cap dubte serà una gran experiència que servirà d’estímul per a ell i els seus companys. Enhorabona Carlos t’ho mereixes i sort per al pròxim repte…a Santiago de Compostela!!!

Celebramos la Semana del Libro con un montón de actividades interesantes

 

Celebramos la Semana del Libro con un montón de actividades interesantes

“El libro es fuerza, es valor, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor”. Rubén Darío.

Del miércoles 18 al miércoles 25 de abril, celebramos la semana de la lectura con un montón de actividades pensadas para y por los alumnos. Actividades variadas, desde la asistencia a una representación teatral hasta un recital de poemas.

Podéis consultar todas las actividades programadas en el cartel publicitario que acompaña a este texto.

Esperamos que disfrutéis.

Admissió 2018-19

1. SOL·LICITUD DE LLOC ESCOLAR

1.1. Com fer la sol·licitud?

Informació ací

S’emplenarà una única sol·licitud mitjançant el model oficial.

És important presentar una única sol·licitud. Si se’n presenta més d’una, no se’n tindrà en compte cap d’aquestes. En aquest cas, es procedirà a l’escolarització del teu fill o de la teua filla en algun dels centres en què, una vegada finalitzat el procés d’admissió, queden llocs vacants.

1.2. Com tramitar la sol·licitud?

Informació ací

1. Es podrà fer telemàticament mitjançant els assistents d’admissió telemàtica proporcionats al següent enllaç de la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado
Al final del procés, cal imprimir la sol·licitud tramitada per lliurar-la.

Els participants que en els ensenyaments d’infantil, primaria, ESO i batxillerat emplenen la seua sol·licitud telemàticament, rebran en l’adreça de correu electrònic que faciliten la informació relativa al resultat del procés d’admissió.

2. Els models de sol·licitud es podran descarregar per a emplenar  de l’apartat «alumnat» del següent enllaç: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

3. Els models de sol·licitud ja es poden recollir en Secretaria, en horari de 9:00 a 13:00h i de 17:00 a 18:00h.

En qualsevol de les opcions, cal lliurar la sol·licitud emplenada al centre escollit com a primera opció. 

1.3. Com emplenar la sol·licitud?

Informació ací

Caldrà aportar totes les dades requerides i es podrà realitzar un llistat fins a 10 centres per ordre de prioritat.

1.4. Quina baremació ha d’acompanyar la sol·licitud?

Informació ací

Junt a la sol·licitud caldrà aportar tota la documentació que acredite les circumstàncies al·legades. Aquesta documentació es tindrà en compte en totes les opcions dels centres escollits.

Les sol·licituds presentades fora de termini no seran tingudes en compte per a la baremació.

2. BAREMACIÓ

2.1. Quins són els criteris de baremació?

Informació ací

1. Germans: 15 punts

Per cada germà matriculat al centre, es cursen ensenyaments sostinguts totalment amb fons públics.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Si els cognoms no són coincidents, s’acreditarà la relació per mitjà del llibre de família, certificat del registre civil o sentència per la qual s’adjudique la tutela.

2. Pare o mare treballador/a del centre docent: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Aquesta circumstància serà acreditada per la direcció, en cas de centres públics, o pel titular si es tracta d’un centre privat-concertat.

3. Domicili: Àrea d’influència, 10 punts; àrea limítrof, 5 punts

Quan els progenitors tenen domicilis diferents, el domicili a efectes de baremació serà el del progenitor que tinga la custòdia. Si la custòdia és compartida, es considerarà com a residència on estiga empadronat l’alumne o l’alumna.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

Quan l’alumne o alumna residisca en un internat, es considerarà el domicili de la residència com a domicili de l’alumne o alumna i això sense perjuí de l’aplicació de les normes específiques per a aquest supòsit que es dicten en desplegament de l’apartat 2 de la disposició addicional sisena del Decret 40/2016.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor/a i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.

Si hi ha discrepància entre els domicilis que figuren en ambdós documents, es podrà requerir un certificat de residència lliurat per l’ajuntament.

En cas que es presente un contracte de lloguer, haurà d’acreditar-se que s’ha efectuat el corresponent depòsit de fiança (model 805 o 806) en la conselleria competent en matèria d’hisenda.

Els treballadors i treballadores per compte d’altri aportaran certificat emés per l’empresa en què acredite suficientment la relació laboral i domicili del centre de treball.

Els treballadors i treballadores per compte propi l’acreditaran aportant la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).

4. Renda igual o inferior a 2 vegades l’IPREM: 2 punts

Si la família vol que se li tinga en compte el criteri de renda de la unitat familiar, haurà d’emplenar l’annex VI.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Annex VI.

5. Família nombrosa: General, 3 punts; especial, 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol oficial de família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.

6. Discapacitat: de 3 a 7 punts

Discapacitat de l’alumne/a:

  • Del 33 al 64%: 4 punts
  • Igual o superior al 65%: 7 punts

Discapacitat dels pares, mares o germans/es de l’alumne, per cadascun:

  • Del 33 al 64%: 3 punts
  • Igual o superior al 65%: 5 punts

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Certificat corresponent o targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

Resolució per la qual es reconeix els pares o mares, tutors o tutores i germans o germanes, si és el cas, una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent.

7. Família monoparental: General, 3 punts; especial: 5 punts.

Segons el Decret 179/2013, article 21. No és acumulable a la puntuació obtinguda per família nombrosa.

Documentació que acompanyarà la sol·licitud:

Títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família (Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell).

8. Observació a la baremació:

La falsedat en les dades aportades, donarà lloc a l’anul·lació de la sol·licitud, i s’escolaritzarà l’alumne/a en els llocs vacants una vegada finalitzat el procés d’admissió.

2.2. Com es farà l’assignació de llocs escolars?

Informació ací

La plaça escolar assignada dependrà sempre de la puntuació obtinguda en la baremació. Així, totes les opcions triades seran baremades en igualtat de condicions.

Tots els centres hauran de realitzar una reserva de dos llocs escolars per grup per a l’alumnat amb necessitats educatives especials en el curs on s’inicia l’escolarització. Així també reservaran, com a mínim, un altre lloc per grup per a l’alumnat amb necessitats de compensació educativa en el curs on s’inicia l’escolarització.

3. CALENDARI D’ACTUACIONS

3.1. Calendari d’actuacions

Informació ací

És important que el pare, la mare, el tutor o la tutora legal coneguen el calendari d’actuacions següent:

Els impresos de sol·licitud estaran disponibles en la Secretaria del centre pròximament. Recomanem omplir els impresos utilitzant l’assistent telemàtic de Conselleria.

 

4. MARC LEGAL

4.1. Marc Legal

Informació ací

 

Color, creativitat, esports, jocs i tradició protagonitzen la jornada fallera del col·le

 

 

Color, creativitat, esports, jocs i tradició protagonitzen la jornada fallera del col·le

Hui celebrem un dels dies més esperats de l’any, la jornada fallera. Es tracta d’una de les tradicions més consolidades del nostre centre i com no podia ser d’una altra manera els nostres alumnes han fet una falla espectacular que està presidint el pati i que més tard cremarem tal com mana la tradició.

Enguany la temàtica és “L’Arca de Noé”. Per això, si veniu a veure-la podreu veure una gran quantitat d’animals de tots els ecosistemes com flamencs, pingüins, lleons…Ninots fets a mà pels nostres alumnes on han demostrat ser uns artistes amb moltíssima creativitat. En definitiva, un monument que gens ha d’envejar amb les falles de secció especial.

La jornada ha començat a les 9.30 hores amb un dels actes més emotius, l’ofrena a la Verge dels Desemparats per part dels xiquets i xiquetes d’Infantil i Primària i que ha estat amenitzat per música valenciana de tabal i dolçaina.

Mentre, els alumnes de Secundària han gaudit de les multiproves que s’han organitzat en el Palau d’Esports. Balontiro, el mocador, la corda, handbol, voleibol, frisbee, o futbol han estat algunes de les activitats programades per a gaudir amb esportivitat fins a les 11.00 hores.

A les 10.00 hores els xicotets del centre han esmorzat amb la clàssica xocolata amb bunyols, esmorzar faller que han degustat també els de Secundària a partir de les 11.00 h., després de visitar la falla.

També ha hagut temps per als jocs i els tallers dirigits als xiquets de Primària, que han tingut lloc d’11.00 a 12.00 hores en el pati, amb la col.laboración dels pares i mares i al ritme de la música de la xaranga.

Finalment, a les 12.30 hores, tots reunits al voltant del monument, hem aprofitat per a fer el lliurament de premis de l’AMPA a aquells alumnes premiats en el concurs literari i de dibuix “Peixets”, així com als artistes dels millors ninots.

Seguidament la botellà i la traca han posat el toc sonor previ a la clausura, moment en el que ha tingut lloc la cremà al ritme de l’himne de la Comunitat Valenciana. Per a tots els valencians és l’acte més destacat i especial de les festes, ja que, com tots sabem, el foc purifica i dóna pas a tot un any per davant replet de treball perquè al següent es puga tornar a repetir aquesta tradició tan nostra. Us desitgem que tingueu unes bones Falles 2018!!

Ja tenim als guanyadors de 10a Edició del Premi Literari Peixets

 

Ja tenim als guanyadors de 10a Edició del Premi Literari Peixets

Un any més els alumnes d’ESO i Batxillerat del nostre col.legi han fet l’esforç, però també han gaudit del plaer d’escriure i llegir poesia. Unir la idea de “Arca de Noé” i “falles” no ha resultat massa fàcil, ara bé, els nostres alumnes han demostrat que tenen un gran  enginy i un fort esperit crític.

Premiats:

1a categoria (1r i 2n ESO):

Primer Premi: Maria Gisbert Santamaría (2n ESO “C”).

Segon Premi: Minerva Alcoy Camacho (2n ESO “C”).

Podeu llegir els poemes ací: poemes peixets 1a categ 1r i 2n ESO(1)

2a categoria (3r, 4t ESO i Batxillerat):

Primer Premi: María Cintrano Fernández (1r Batxillerat “A”).

Segon Premi: Lucía Sanfederico Busó (4t ESO “A”).

Podeu llegir els poemes ací: poemes peixets 2a categ 3r4tbatx

Mencions d’honor:

Carla Cano Andrés, 1r Batxillerat “C”.

Lydia Gil Madrigal, 1r Batxillerat “C”.

Lucía Moreno Santaisabel, 1r ESO “C”.

Sofia Lozano Baz, 3r ESO “B”.

Podeu llegir els poemes ací: poemes peixets mencions honor

 

 

LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLER CONOCEN LOS GRADOS QUE OFRECE LA FACULTAT DE ECONOMÍA DE LA U.V.

 

LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLER CONOCEN LOS GRADOS QUE OFRECE LA FACULTAT DE ECONOMÍA DE LA U.V.

 

El pasado martes 6 de marzo los alumnos de Ciencias Sociales de 2º Bachillerato recibieron la visita de Haydeé Calderón, profesora titular y Directora del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia.

Por segundo curso consecutivo, Haydeé Calderón tuvo la amabilidad de acudir a nuestro centro y estuvo animando y orientando a nuestros alumnos sobre el planteamiento que han de hacerse a la hora de eligir grados universitarios, o la posibilidad de acceder a la universidad por otros caminos. A continuación, pasó a explicar los distintos grados que ofrece la Facultad de Economía de la Universitat de València. Finalmente, resolvió algunas dudas y dio algún consejo más.

Esta charla se enmarca dentro de las actividades que se realizan desde la tutoría.

 

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

 

INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

On the 2nd of March, a former teacher from London and feminist, Tina Quinn, gave a talk about International Women’s Day to the Second of Bachillerato students.

She started the lesson with this quote: “Educate a man and you educate the individual, educate a woman and you educate a family (nation)”

She approached this controversial issue from three different angles:

 1. What is the situation regarding gender inequality in today’s society? Why are women less valued than men?
 2. What actions are being taken to change the current situation?
 3. How can we contribute to changing gender inequality as individuals, as communities or, on a global level?

The first thing Tina did was to clarify the meaning of feminism: feminism is not about women hating men, men hating women or disempowering men; feminism is a theory, one in which men and women believe in economic, political, social and cultural equality for all.

She also explains that there are some factors which can help eradicate inequality in the world:

 1. Educating women so that they can pass on their knowledge to future generations.
 2. Educating ourselves: becoming aware that we are biased and tend to label people, which is unnecessary and promotes inequality and injustice.
 3. Showing images of successful women on the walls of schools or institutional places so that young girls can look up to them and understand it is possible for them to become powerful women and to do important things.
 4. Become political. Pay attention to what is happening. Be a person of your time, commit yourself to your town, to your city, to your world. Take action in order to make a difference in your town or city.

The lesson concluded by underlining the importance of men and women having the same rights, not only in Western countries but all around the world.

 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 2 de marzo, una ex maestra de Londres y feminista, Tina Quinn, dio una charla sobre el Día Internacional de la Mujer a los estudiantes de 2º de Bachillerato.

Ella comenzó la exposición con esta cita: “Educa a un hombre y educa a la persona, educa a una mujer y educa a una familia (nación)”.

Abordó este controvertido tema desde tres ángulos diferentes:

¿Cuál es la situación con respecto a la desigualdad de género en la sociedad actual? ¿Por qué las mujeres son menos valoradas que los hombres?
¿Qué acciones se están tomando para cambiar la situación actual?
¿Cómo podemos contribuir a cambiar la desigualdad de género como individuos, como comunidades o, a nivel global?
Lo primero que hizo Tina fue aclarar el significado del feminismo: el feminismo no se trata de que las mujeres odien a los hombres, los hombres odien a las mujeres o desechen a los hombres; el feminismo es una teoría en la que los hombres y las mujeres creen en la igualdad económica, política, social y cultural para todos.

También explica que hay algunos factores que pueden ayudar a erradicar la desigualdad en el mundo:

 1. Educar a las mujeres para que puedan transmitir sus conocimientos a las generaciones futuras.
 2. Educarnos a nosotros mismos: tomar conciencia de que somos parciales y etiquetamos a las personas, lo cual es innecesario y promueve la desigualdad y la injusticia.
 3. Mostrar imágenes de mujeres exitosas en las paredes de las escuelas o lugares institucionales para que las niñas puedan admirarlas y comprender que les es posible convertirse en mujeres poderosas y hacer cosas importantes.
 4. Conviértete en político Presta atención a lo que está sucediendo. Sé una persona de tu tiempo, comprométete con tu ciudad, tu mundo. Toma medidas para marcar la diferencia en tu pueblo o ciudad.

  La lección concluyó subrayando la importancia de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, no solo en los países occidentales sino en todo el mundo.

La literatura valenciana des d’una perspectiva més atractiva i pedagògica

 

La literatura valenciana des d’una perspectiva més atractiva i pedagògica

Des de l’assignatura de Valencià de 4t d’ESO, hem treball l’apartat de literatura de manera cooperativa. Els alumnes havíem de presentar una proposta més atractiva, més pedagògica. Per aquest fet, ens hem convertit en diverses empreses literàries per tal de competir amb les altres. Els projectes han estat diversos: pàgines web, perfils en xarxes socials, kahoots, raps literaris, vídeos de youtube, jocs de taula…

A continuació, podeu consultar diferents enllaços (webs i vídeos), així com gaudir d’algunes imatges de les exposicions:

 

Instagram: @fartonets

https://chripa18cpvb.wixsite.com/misitio/blog/

Vídeo 1 – Les avantguardes –  https://www.youtube.com/watch?v=bha-5bZgwYs

Vídeo 2 – La poesia de postguerra – https://www.youtube.com/watch?v=bV0PpbxkVhg

Vídeo 3 – La narrativa de postguerra – https://www.youtube.com/watch?v=oidVXDuMdq0